ការ​សាកល្បង​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី​29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ​2018
១ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ
២ គណបក្សមាតុភូមិយើង
៣ គណបក្សពន្លឺថ្មី
៤ គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា
៥ គណបក្សខ្មែរក្រោក
៦ គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
៧ គណបក្សប្រជាធិតេយ្យមូលដ្ឋាន
៨ គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ
៩ គណបក្សរស្មីខេមរា
១០ គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
១១ គណបក្សខ្មែរសាធារណរដ្ឋ
១២ គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ
១៣ គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
១៤ គណបក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
១៥ គណបក្សយុវជនកម្ពុជា
១៦ គណបក្សធម្មាធិបតេយ្យ
១៧ គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ
១៨ គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
១៩ គណបក្សខ្មែរតែមួយ
២០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
០០ ដេកផ្ទះ
Created with QuizMaker